ارتباط از طریق تلگرام :)

لیست قیمت سایبان چتری

قیمت سایبان های چتری

سایبان های چتری با دو نوع پایه های آهنی و پلاستیکی با بازشوی 2 و 2/5 متر در بازار عرضه میگردند:

 

سایبان

• قیمت چتر با پایه پلاستیکی:
قیمت به تومان بدون چاپ  با چاپ جنس پارچه  بازشو
   120/000       √    مشما       2
   240/000      √     مشما       2
   150/000       √     برزنت       2
   300/000      √     برزنت       2
   150/000       √     مشما      2/5
  300/000      √     مشما      2/5
  180/000       √     برزنت      2/5
  360/000      √   برزنت      2/5
• قیمت پایه چتر:
قیمت به تومان بدون چاپ  با چاپ جنس پارچه  بازشو
   105/000        √     مشما      2
    √     مشما      2
  135/000        √     برزنت      2
    √     برزنت      2
  135/000       √     مشما    2/5
    √      مشما    2/5
  165/000       √   برزنت    2/5
    √     برزنت    2/5